Committee


Organizing Committee
Chairman: Frank Lim
Executive Chairman: Zhuo Xiaojun
Vice Chairmen: Alfred Liaw, Huang Xuri, Liu Jianxin
Secretaries: Zheng Hao, Flora Wu, Gu Qingmei, Liu Hongping,
Lv Xuling, Guo Zhenwei, Hu ManjiangIV.
 
Technical Committee
Chairman:
Ding Rongjun, Academician, Hunan University
Vice Chairmen:
Cui Weicheng, Professor, Westlake University
Li Maolin, Professor, Changsha Research Institute of mining and Metallurgy
Alfred Liaw, President, SEG China
Frank Lim, Adviser, 2H Offshore
Members:
Bian Yougang, Researcher, Hunan University
Chang Gwo-Ang, Adviser, SEG China
Duan Menglan, Professor, China University of Petroleum (Beijing)
Guo Zhenwei, Professor, Central South University
Liu Shaojun, Professor, Central South University
Liu Jianxin, Professor, Central South University
Li Qingping, Chief Engineer, CNOOC Research Institute
Wang Xianying, Researcher, Guangzhou Marine Geological Survey
Yan Jun, Professor, Dalian University of Technology
Zhang Dagang, President, DMAR Engineering (Qingdao)
Zheng Hao, Vice Director, Changsha Research Institute of mining and
Metallurgy
…,…,…
…,…,…